Od 1. januára 2013 sa stala spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. prevádzkovateľom systému centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Trebišov. Vykurovanie v meste spoločnosť prevzala na základe verejnej súťaže. Spoločnosť prináša odberateľom lacnejšie teplo a to práve vďaka modernizácii systému centrálnej výroby a distribúcie tepla a vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie vo forme biomasy.

Súčasný systém vykurovania v Trebišove prešiel celkovou rekonštrukciu. Pôvodný systém bol rozdrobený do niekoľkých samostatných okruhov, ktoré boli závislé na využívaní zemného plynu. Tieto samostatné okruhy boli pospájané do jedného okruhu, zastaralý štvorrúrkový systém bol nahradený dvojrúrkovým a výroba tepla sa preniesla na okraj mesta, kde sa vybudoval nový centrálny zdroj tepla. Zemný plyn bol do značnej miery nahradený biomasou – najmä slamou a drevnou štiepkou.